Betingelser

Priser:
Opgivne priser er de i dag gældende priser excl. moms, og med mindre andet er skriftligt aftalt, tages der forbehold overfor stigninger i priser og valutakurser som CAVEAingen indflydelse har på.
 
Fakturering og betaling:
Gældende betalingsbetingelser anføres på faktura. Hvis køber ikke kan modtage leverancen, eller montage ikke kan finde sted til aftalt tidspunkt grundet forhold, for hvilke sælger ikke bærer ansvaret, anses levering for sket, når sælger melder klar til levering.
 
Evt. oplagringsudgifter faktureres lavest muligt. Ved installationsarbejder forbeholder CAVEA sig ret til at levere og debitere hele eller dele af det for opgaven omfattede udstyr før arbejdet påbegyndes.
 
CAVEA forbeholder sig til enhver tid ret til at forlange bankgaranti ved kreditgivning.
 
Ved forsinket betaling forrentes det forfaldne beløb med 2% pr. måned. Betalingspåmindelser tillægges et gebyr på kr. 200,- excl. moms.
 
Ejendomsforbehold:
De leverede varer forbliver CAVEA´s ejendom, indtil betaling for leverancen er erlagt fuldt ud.
 
Levering:
Levering sker ab lager med mindre andet er skriftligt aftalt. Leveringsforpligtelsen bortfalder i tilfælde af krig, ildebrand, strejke, lockout, trafikforstyrrelser, mobilisering, politiske uroligheder, ind- eller udførelsesforbud eller andre forhold udenfor sælgers.
 
Returnering:
Leverede varer eller varer i ordre tages kun retur efter aftale. Specialfremstillede eller -tilpassede produkter leveret efter mål eller programmering for udstyr, tages ikke retur.
 
Del-levering:
Der som en kunde ønsker del-levering af en samlet ordre, forbeholder vi os ret til at udstede faktura herpå, som må betragtes som øvrige fakturaer.
 
Leveringstider:
Opgivne leveringstider, der er ansat efter vort bedste skøn, er uden forbindende for os, og evt. forsinkelser berettiger ikke til annullering af ordren.
 
Cavea ApS | Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg | Telefon: 7027 0715 | E-mail: jk@cavea.dk
site created and hosted by wkh.dk
Luk